QUỸ SÁNG KIẾN


Quỹ Sáng kiến Trẻ em và Thanh niên với Biến đổi Khí hậu (Quỹ sáng kiến) được Trung tâm Sống và học tập vì Môi trường và cộng đồng (Live&Learn) và Tổ chức Plan Quốc tế tại Việt Nam phối hợp quản lý. Quỹ được thành lập với mục đích hỗ trợ kỹ thuật – tài chính cho các sáng kiến do Trẻ em và Thanh niên làm chủ, giúp Giảm nhẹ và Thích ứng với Biến đổi khí hậu.